Notikusi projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneru tikšanās | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Notikusi projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneru tikšanās

Pirmdien, 11. septembrī, Ventspils bibliotēkā notika projekta „Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai” partneru darba tikšanās, kuras ietvaros Ventspilī tikās pārstāvji no Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm “Ventspils Digitālais centrs” un „Ventspils pilsētas Sociālais dienests”, Ventspils pilsētas domes, Klaipēdas Universitātes un Klaipēdas pilsētas sociālā aprūpes nama.

Tikšanās laikā tika izvērtēts projekta ietvaros līdz šim paveiktais un apspriesti darāmie darbi, kas vēl jārealizē pirmā projekta perioda laikā līdz 2. oktobrim, lai sekmīgi noslēgtu šo projekta periodu.

Projekta mērķis ir pilnveidot veselības aprūpes pakalpojumus un nākotnē paaugstināt to pieejamību Ventspils pilsētas iedzīvotājiem, izmantojot viedās tehnoloģijas. Projekta ietvaros plānots paplašināt Digitālā centra projektā “Centrālbaltijas inovatīvo risinājumu izmēģinājumu centrs” izstrādāto viedo sensoru tīklu. Ar sensoru tīklu plānots aprīkot sociālās aprūpes namu ,,Selga”, kā arī pilotprojekta veidā izvietot sociālo pakalpojumu saņēmēju dzīves vietās. Sensoru tīkls nodrošinās operatīvu palīdzību ilgstošās un īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmējiem, piemēram, kritiena gadījumos, kā arī citos gadījumos, kas var liecināt par nepieciešamību pēc palīdzības (ilgstoša nekustīga poza, pārāk ilgstoša uzturēšanās gultā, tualetē u.tml.).

Šobrīd Ventspils Digitālais centrs veic iepirkuma procedūru, kas jau tuvojas noslēgumam, un drīzumā tiks iepirkti projekta realizācijai nepieciešamie sensori, kā arī uzsākta programmatūras izstrāde.

Lai nodrošinātu viedo sensoru tīklā pārraidīto palīdzības izsaukumu apkalpošanu, Sociālais dienests apmeklēs sociālās palīdzības pakalpojumu saņēmējus dzīves vietās. Savukārt, lai būtu iespējama izsaukumu apkalpošana, Sociālais dienests projekta ietvaros iegādāsies speciāli aprīkotu mikroautobusu – arī šeit pirmā projekta perioda laikā ir izstrādāta iepirkuma dokumentācija un izsludināts iepirkums.

Papildus tam Sociālais dienests apkopo informāciju un gatavo ziņojumu par esošo situāciju Ventspilī sociālās aprūpes jomā un kopā ar Digitālo centru apsver iespējamos risinājumus situācijas uzlabošanai, t.sk. sensoru integrēšanu sociālajos pakalpojumos.

Projekta realizācijas ilgums ir 24 mēneši, tā kopējais apjoms - EUR 607 207, no tā Ventspils pilsētas iestāžu budžets – EUR 365 822. 85% izmaksu segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds, 5% ir valsts budžeta dotācija, bet 10% Ventspils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Ventspils Digitālais centrs, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.