Informatīvs pasākums par droša elektroniskā paraksta lietošanu | Ventspils Digitālais Centrs

Jaunumi

Informatīvs pasākums par droša elektroniskā paraksta lietošanu

Trešdien, 25. janvārī, no plkst. 18:00 līdz 19.00 Ventspils Digitālajā centrā, Akmeņu ielā 3, tiek organizēts informatīvs pasākums, kura laikā interesentiem būs iespēja uzzināt par elektroniskā paraksta veidiem un drošu elektroniskā paraksta lietošanu, kā arī saņemt konsultācijas un praktisku palīdzību. Pasākums notiks bez maksas un uz to aicināts ikviens interesents!

 

Par audzēkņu reģistrāciju 1. klasē

Kā notiek reģistrācija?

Reģistrācijas iesniegumu 1. februārī no plkst. 8.00 bērna likumiskais pārstāvis aizpilda un iesniedz attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā personīgi (līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu, bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu) vai aizpilda elektroniski (pievienojot bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu), parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, un nosūtot uz skolas oficiālo e-pasta adresi. Iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT!

Papildu jautājumu gadījumā aicinām vecākus sazināties ar attiecīgajām izglītības iestādēm.

Jāpiebilst, ka bērna likumiskie pārstāvji drīkst izvēlēties tikai vienu no bērna pieteikšanas veidiem iestādē – elektroniski vai personīgi. Ja iesniegums ir iesniegts gan elektroniski, gan klātienē, tad iestāde ņems vērā to iesniegumu, kurš saņemts pirmais, savukārt vēlāk iesniegtais iesniegums tiks anulēts.

Stājušies spēkā grozījumi saistošajos noteikumos

2016. gada 28. decembrī stājās spēkā saistošo noteikumu Nr. 7 „Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Ventspils pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs” grozījumi. Ar saistošo noteikumu grozījumiem tiek precizēts, ka prioritāte uzņemšanai izglītības iestādē nebūs tiem bērniem, kuriem māsa vai brālis mācās attiecīgās izglītības iestādes pēdējā klasē, jo, pirmklasniekam uzsākot skolas gaitas, māsa vai brālis izglītības iestādē vairs nemācīsies, līdz ar to zūd nepieciešamība šādai prioritātei (precizēti Saistošo noteikumu 16.1 un 16.7. punkti).

Saistošo noteikumu 16. punkts tiek papildināts arī ar gadījumu, kad bērns viens pats ir deklarēts pilsētā bez vecākiem, jo normatīvie akti šādu pienākumu neuzliek un, kā liecina prakse, mēdz būt gadījumi, kad bērna un tā likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta nesakrīt.

Precizēts arī saistošo noteikumu 23. punkts un saistošo noteikumu pielikumā esošā veidlapa iesniegumam par bērna reģistrāciju 1. klases pretendentu sarakstā. Iesnieguma veidlapā precizēts, ka vecāki neiebilst iesniegumā norādīto personas datu apstrādei saskaņā ar šiem noteikumiem.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes mājaslapā vip.ventspils.lv, sadaļā „Pārvalde” – „Dokumenti” (ŠEIT!).