Iekšējās kārtības noteikumi

Šie noteikumi nosaka viesu tiesības, pienākumus un uzvedības normas, uzturoties Ventspils “Piejūras kempings” (turpmāk - kempings) Vasarnīcu ielā 56, Ventspilī :

 

 1. Atrodoties kempinga teritorijā, viesis piekrīt kempinga kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 2. Lai nomātu kempinga telpas vai teritoriju, viesim jāparaksta viesu reģistrācijas lapa, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte), kurā ir personas vārds, uzvārds, fotogrāfija un personas kods.
 3. Parakstot viesu reģistrācijas lapu par uzturēšanos kempingā, viesis veic maksājumus kasē saskaņā ar cenrādi vai iepriekš, veicot pārskaitījumu.
 4. Kempinga diennakts norēķinu stunda ir plkst. 11.00. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst.11.00, viesim jāmaksā 50% no kempinga mājiņas nomas ( treileru vietas un telšu vietas nomas) dienas maksas. Ja viesis paliek kempingā pēc plkst. 15.00 – viņam jāmaksā maksa par kempinga mājiņas (telšu vietas, treileru vietas) pilnu diennakti.
 5. Kempinga viesim ir tiesības izmantot visus servisa pakalpojumus, kurus sniedz “Piejūras kempings”.
 6. Kempinga viesim ir tiesības informēt kempinga administratoru par priekšlikumiem, novērotajām saimnieciskās darbības nekārtībām vai citām nepilnībām kempingā.
 7. Kempinga viesa pienākums ir, beidzoties uzturēšanās laikam kempingā, uzaicināt administratoru pieņemt kempinga mājiņu, nodot mājiņas atslēgas un iznomāto inventāru.
 8. Iesaistīties Zaļās atslēgas Eko-sertifikāta izvirzītajos kritērijos par atkritumu šķirošanu, šķirojot atkritumus.
 9. Kempinga viesu pienākums ir saudzēt kempinga materiālo bāzi. Par materiāliem zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā.
 10. Uzturoties kempingā, viesiem jāievēro vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, ievērojot savstarpējo attiecību kultūru, cienot apkārtējos viesus, dabu un vidi. Aizliegts jebkādā veidā traucēt citu kempinga viesu atpūtu.
 11. Aizliegts uzstādīt audioiekārtas un videoiekārtas ārpus telpām. Ja ir nepieciešama audioiekārtu vai citu skaņu sistēmu uzstādīšana ārpus telpām, tā noteikti iepriekš jāsaskaņo ar kempinga vadību un nepieciešamības gadījumā arī ar Ventspils pilsētas pašvaldību. Aizliegts ar audioiekārtu skaļumu telpās traucēt citus kempinga viesus.
 12. Pirotehnikas lietošana kempinga teritorijā nav atļauta.
 13. Uzturoties kempinga teritorijā, viesis apņemas ievērot nakts mieru no plkst. 23.00. līdz plkst.06.00.
 14. Kempinga teritorijā atļauts uzturēties tikai viesu reģistrācijas lapā norādītajām personām.
 15. Kempinga mājiņā aizliegts uzturēties vairāk kā 4 personām, par kurām viesis, kurš parakstījis viesu reģistrācijas lapu, uzņemas pilnu atbildību. Papildus personu uzturēšanās kempinga mājiņā iespējama tikai iepriekš saskaņojot ar kempinga administrāciju.
 16. Bērni vecumā līdz 18 gadiem var uzturēties kempinga teritorijā vecāku vai pilnvarotas personas uzraudzībā.
 17. Autotransports ir jānovieto tam paredzētajā vietā – stāvlaukumā.
 18. Kempinga teritorijā autotransportu var novietot tikai kempingā reģistrējusies persona, veicot samaksu par autotransporta novietošanu.
 19. Kempinga mājiņās un koplietošanas telpās smēķēt aizliegts. To atļauts darīt tam speciāli atļautās vietās. Kempinga mājiņās un teritorijā aizliegts dedzināt sveces. Aizliegts glabāt telpās viegli uzliesmojošus materiālus.
 20. Kempinga mājiņas uzkopšana viesu dzīvošanas laikā tiek veikta par papildu samaksu.
 21. Treileri kempinga teritorijā jānovieto tiem speciāli aprīkotajās vietās, kuras ierāda kempinga administrācija. Treileru ķīmiskās tualetes iztukšot tām speciāli paraudzētās vietās.
 22. Teltis kempinga teritorijā novieto tām paredzētās, speciāli aprīkotās vietās, iepriekš reģistrējoties kempinga administrācijā.
 23. Atrodoties kempinga teritorijā, elektroierīces jālieto atbilstoši drošības tehnikas noteikumiem.
 24. Kempinga teritorijā aizliegts kurināt ugunskurus.
 25. Kempinga teritorijā jāievēro elementārās tīrības un kārtības normas. Nepiesārņot telpas un teritoriju. Pēc virtuves un tajā esošo priekšmetu lietošanas, atstāt virtuvi un priekšmetus tīrus. Aizliegts izbērt atkritumus tiem neparedzētās vietās - virtuves izlietnēs, tualetēs, mazgājamās telpās. Atkritumu savākšanu kempinga teritorijas nodrošina pats viesis, nogādājot atkritumus speciāli šim nolūkam novietotos atkritumu konteineros
 26. Kempinga darbinieki ir tiesīgi, ne mazāk kā divu cilvēku sastāvā, bez mājiņas viesu klātbūtnes, ieiet telpā, lai novērstu avāriju, bojājumus.
 27. Kempinga administrācija neuzņemas materiālo atbildību par viesu personīgām mantām un viesiem piederošās mantas saglabāšanu.
 28. Viesim aizliegts kempinga mājiņā rīkot saviesīgus vakarus, svinības un citus izklaides pasākumus.
 29. Viesis un ar viņu kopā esošās personas kempinga teritorijā apņemas ievērot visu attiecīgo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības.  
 30. Par kārtības noteikumu, kā arī administratora norādījumu nepildīšanu viesim un ar viņu kopā esošām personām ir jāatstāj kempinga teritorija. Maksa par uzturēšanos netiek atgriezta.
 31. Kempinga teritorijā visiem viesiem ir jāievēro Ventspils pilsētas domes saistošie kārtības noteikumi Nr.8 “Ventspils pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi.”
 32. Viesis ir informēts, ka viņa un reģistrācijas lapā norādīto personu personas dati tiks apstrādāti tādā apjomā, kas nepieciešami šo kārtības noteikumu izpildei.

 

Patīkamu atpūtu!

Ar cieņu,

„Piejūras kempinga” administrācija